โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราฐาน ISO90001 และ ISO14001
วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาทัย Head Office
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.88 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราฐาน ISO90001 และ ISO14001