โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : Paper safe The world
วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 (08:30 - 17:30)
จัดโดย : บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 11.09 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

รณรงค์ให้พนักงานทุกคนในองค์ ลดปริมาณการใช้กระดาษทั้งการเก็บข้อมูลที่พยายามให้พนักงานเก็บข้อมูลเป็นไฟล์มากกว่า
การปริ๊นออกมาเป็นกระดาษ และหากจำเป็นต้องใช้กระดาษก็จะให้ใช้ให้ครบทั้ง 2 ด้าน จึงเป็นที่มาของโครงการที่ให้พนักงานนำเอกสารที่ใช้กระดาษไป 1 หน้านำมาส่งและบันทึกจำนวนการใช้งานกระดาษรียูส เพื่อลดปริาณการใช้กระดาษภายในบริษัทฯ