โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : 11
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 - 1 พฤศจิกายน 2566 (17:27 - 17:27)
จัดโดย : ทดสอบ2
สถานที่ : 11
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.03 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

11