โครงการที่ดำเนินการ

ชื่อโครงการ : CTB (Project) Testing
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 (07:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
สถานที่ : Green Style

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางแบบ Car Pool

แบบสอบถามโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ประเภทการเดินทาง

(เพื่อเก็บค่าการลดการปล่อย Carbon Footprint) * Required

ท่านเดินทางมาร่วมงานโดย
(โปรดเลือกการเดินทางเพียงแบบเดียว)

กรุณากรอกจำนวนผู้ร่วมเดินทาง         คน

กรุณาระบุจำนวนผู้ร่วมเดินทาง

จำนวนวันที่เดินทาง         วัน

กรุณาระบุจำนวนวันที่เดินทาง

ระบุระยะทางในการเดินทางมาประชุมหรือคำนวณจาก         ที่นี่

กรุณาระบุระยะทาง

กรุณาเลือกข้อมูลการเดินทาง