โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : โครงการ Car Pool ทางเดียวกันไปด้วยกัน
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565 (06:00 - 23:45)
จัดโดย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ : สำนักงานออฟฟิศ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 203.99 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 23 ต้น

โครงการ Car Pool ทางเดียวกันไปด้วยกัน เป็นการนำหลักปฏิบัติจากโครงการ Care the Bear ในเรื่องของการเดินทางมาใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับพนักงานในองค์กร