โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : Insight in SET รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน
วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 - 15 ธันวาคม 2565 (08:30 - 17:00)
จัดโดย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.53 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

Insight in SET รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน ได้นำหลักปฏิบัติ 6 Cares ของโครงการ Care the Bear มาใช้ในการออกแบบและวางแผนในการจัดกิจกรรม โดยนำหลักปฏิบัติในเรื่องของการลดการใช้กระดาษและพลาสติก และการลดขยะจากเศษอาหาร มาใช้ในการจัดงาน ซึ่งทุกท่านในงานมีส่วนช่วยทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลง