โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : การผึกซ้อมดับเพลิงขั้นตันและฝึกอบรมหนีไฟประจำปี 2565
วันที่ : 10 ธันวาคม 2565 - 10 ธันวาคม 2565 (09:33 - 09:33)
จัดโดย : บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
สถานที่ : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ทางบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น” และ “ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-17.30 น. ณ ห้องบอลรูม อาคาร 636/2 ชั้น 4 (ภาคทฤษฎี)
และสถานที่คลังสินค้า ซอยลาดพร้าว 80 แยก 12 (ภาคปฏิบัติ) เพื่อให้พนักงานเรียนรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ