โครงการที่ดำเนินการ

ชื่อโครงการ : ขยะปันสุข
วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 - 25 ธันวาคม 2566 (08:30 - 17:00)
จัดโดย : IFS Capital (Thailand) PCL
สถานที่ : บริษัทไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

รณรงค์ให้พนักงานแยกขยะในออฟฟิศ และนำขยะที่สามารถรีไซเคิลมาแลกของรางวัลตามจำนวนที่กำหนด