city

มีพื้นที่นำร่องถนนรัชดาภิเษกกับ

14 องค์กรสถานประกอบการ
เป็นต้นแบบในการเรียนรู้วิธีคิด และบริหารจัดการขยะ ปัจจุบันโครงการได้ขยายการดำเนินงาน ประยุกต์แนวคิด และถอดบทเรียน ไปยังพื้นที่และชุมชนต่างๆ ได้แก่
ย่านเพลินจิต คลองเตย สาทร รามคำแหง รามอินทรา
ศาลายา นนทบุรี คุ้งบางกะเจ้า สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร ลำพูน อุทัยธานี ชุมพร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เป็นต้น
บริษัท สถานประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการในการเริ่มบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม

การดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรม
ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ 3 M

วัดผลค่าการลดก๊าซเรือนกระจกได้ทันทีตอบโจทย์ความยั่งยืนของทุกองค์กร

chart-border
recycle-bin container garbage-truck trash
Module
สถานประกอบการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์
แผนการดำเนินการ “ลด เก็บ แยก จัดการ”
ขยะหรือของเสียแต่ละประเภท จัดตั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม
การรายงาน และวิเคราะห์การประเมินผล
Monitor
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลในการคัดแยกขยะ
และเครื่องมือคำนวณการวัดผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้กับสถานประกอบการ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์
และประมวลผล เพื่อการปรับแผนงานในวงจรที่เกี่ยวข้อง
Multiply
สถานประกอบการและตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกันเผยแพร่การดำเนินงาน
การลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งรณรงค์ ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการขยะ เพื่อร่วมกันขยายผลลัพธ์ในวงกว้าง
bg
สิทธิประโยชน์
การเข้าร่วมโครงการ Care the Whale
คำนวณ วัดผล ปริมาณการ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ทันที
ผลการดำเนินงานนำไปแสดงใน
Annual Report หรือ
56-1 One Report ได้
นำผลการดำเนินงานยื่นขอใบ
ประกาศเกียรติคุณ LESS จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
สอดรับ การดำเนินงานระดับ Global Brand ที่ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
เกิดการสร้างจิตสำนึก การมี
ส่วน
ร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ของพนักงานในองค์กร
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรียนรู้
ดูงานกับเครือข่ายและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
windy bg
การเข้าร่วมโครงการ
ไม่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ ในพื้นที่ต่างๆ แต่สามารถเป็นหน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินการด้าน Circular Economy หรือการมี Know-How ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อมาร่วมเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกันกับสมาชิกในโครงการ
infinity bins
ผลการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่ปี 2019 - ปัจจุบัน
สมาชิกหรือลูกบ้านในเครือข่าย
องค์กร
ปริมาณขยะที่บริหารจัดการรวม
กิโลกรัม
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
Kg CO eq
เทียบเท่าการดูดซับ CO / ปี ของต้นไม้
ต้น

ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

การลดใช้กระดาษจากงานด้าน Corporate Action ในปี 2566 ของโครงการ TSD Care the Bear รายละเอียด
จากความร่วมมือของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ในการลดใช้กระดาษจากงานด้าน Corporate Action ในปี 2566 🌎 ภายใต้โครงการ TSD Care the Bear โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD) ร่วมกับ โครงการ Care the Bear ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบรรยายแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform แก่คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform
โครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” สนับสนุนการจัดการประชุมเอเปค 2565 ณ พื้นที่ “ศูนย์ข่าวสีเขียว” รายละเอียด
จากปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  ที่พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะร่วมมือกันจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสื่อสารการเป็นเจ้าภาพและขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565 รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็น APEC Communication Partner สื่อสารการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 2565 และออกบูธแสดงศักยภาพของตลาดทุนไทยและบทบาทการส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมต้อนรับสื่อมวลชนจากทั่วโลก ระหว่าง 14-19 พ.ย. 2565 ที่ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
SET, MFA, Bangchak Group, SCG and OR jointly promote carbon neutrality via “Care the Bear” initiative at APEC 2022 รายละเอียด
BANGKOK, November 9, 2022 - The Stock Exchange of Thailand (SET) teams up with the Ministry of Foreign Affairs and capital market partners – Bangchak Group, SCG, and PTT Oil and Retail Business pcl (OR) - to promote “Care the Bear” project at APEC Economic Leaders’ Week Media Center, in their collaborative efforts to achieve low carbon society and make the media center carbon neutral. The initiative reinforces SET’s position at the forefront of stock exchange focusing on balanced and sustainable growth. Under the project designed to combat global warming, SET’s six Cares practices will be implemented with the “Green Media Center”, touted as a model for environmental management, optimized resource and energy utilization as well as integrated and concrete waste management.
โครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ร่วมกับพันธมิตร นำหลักปฏิบัติ 6 Care มาใช้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” ในการประชุมเอเปค 2022 รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear ให้แก่กลุ่มพนักงาน รายละเอียด
ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear ให้แก่กลุ่มพนักงาน ได้ทราบถึงสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานจากทุกฝ่ายงานทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกภาคใต้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.เจ มาร์ท (JMART) บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ.เจ มาร์ท (JMART) บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear”
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.สหพัฒนพิบูล (SPC) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ.สหพัฒนพิบูล (SPC) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานจากทุกฝ่ายงานของ บมจ.สหพัฒนพิบูล จำนวน 63 คน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) จัดอบรมออนไลน์ "ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) จัดอบรมออนไลน์ "ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear" รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ร่วมจัดอบรม ออนไลน์ “ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS

Tips