img-plant
หลักการคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า
1 ป่าชุมชนที่มีพื้นที่ถูกกฎหมาย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนตาม
พรบ.ป่าชุมชน และไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายใดๆ
2 ป่าชุมชนมีผู้นำชุมชนและสมาชิกที่มีศักยภาพและเข้มแข็งใน
การปลูกและดูแลต้นไม้ให้รอด 100%
3 ชุมชนผู้ปลูกในแต่ละพื้นที่มีคณะทำงานของชุมชน (ผู้นำชุมชน
และสมาชิก) และพร้อมให้ความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันใน
การดูแลผืนป่า ตามเงื่อนไขการปลูกของโครงการ ( รอด100% /
ปลูกซ่อมเสริม / ติดตามผลการปลูกต่อเนื่อง 10 ปี /จัดทำ
แหล่งน้ำ / ป้องกันแนวกันไฟ / กำจัดวัชพืช เป็นต้น )
ภาคเอกชนที่สนใจระดมทุนปลูกป่า
สามารถร่วมเป็น
Active Sponsor – ทีมปลูกป้อง
Chang
“ปลูก”
ด้วยการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนในการปลูกไม้ และดูแลป่าไม้ ต้นละ 220 บาท (1 ไร่ ปลูกได้ 200 ต้น ) งบประมาณ 44,000 บาท / ไร่) และร่วมลงพื้นที่ปลูกป่าร่วมกันกับโครงการและชาวบ้านในชุมชน
plant
“ป้อง”
ด้วยเป้าหมายต้นไม้ที่ปลูกต้องรอดและเติบโต 100 % บริษัทและโครงการฯ ร่วมกันติดตามประเมินผลการปลูกป่า เป็นเวลาอย่างน้อย10 ปี โดยทุกปี จะมีการติดตามผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยบริษัทสามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการเติบโต พูดคุยกับชาวบ้านถึงปัญหา และสามารถต่อยอด ดูแลอนุรักษ์ป่าอย่างอื่นเพิ่มได้
ข้อมูลของการติดตามการเติบโตต้นไม้
และความคืบหน้าต่างๆ จะนำเสนอที่
com-icon
ติดตามที่เว็บไซต์
www.setsocialimpact.com/carethewild
chang-icon
ดาวน์โหลดแอพได้แล้ววันนี้
Application Care the Wild
appstore playstore
สิทธิประโยชน์
การเข้าร่วมปลูกป่าในโครงการ
ลดหย่อนภาษี ภาคเอกชนที่สนับสนุนพื้นที่ปลูกป่าชุมชน ของกรมป่าไม้ สามารถนำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่ จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
นำผลดำเนินงานการปลูกป่า ไปรายงานใน รายงานประจำปี หรือ 56-1 One Report ได้
นำพื้นที่ปลูกป่าไปยื่นกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในการเป็น ผู้พัฒนาโครงการสำหรับการขอแบ่งปันคาร์บอนเครดิตตามเงื่อนไขของ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม
เกิดการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ของพนักงานในองค์กร
สามารถสร้างกิจกรรมปลูกป่า สานสัมพันธ์กับพนักงาน ลูกค้า และ คู่ค้า เพื่อดูแลระบบนิเวศร่วมกัน
พื้นที่ปลูกป่า
ผลการดำเนินงานโครงการ
ตั้งแต่ปี 2020 - ปัจจุบัน
tree
ปลูกป่าแล้ว
12 แห่ง รวม 377.5 ไร่
tree
ปลูกป่าแล้ว
75,500 ต้น
co2
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
679,500 kg CO2 eq/ต่อปี
ppl-planting
องค์กรธุรกิจที่สนใจร่วมโครงการ
เข้าร่วมโครงการ Care the Wild