กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BDMS Critical Care Nurse Training รุ่นที่14
วันที่ : 18 ธันวาคม 2565 (08:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : 8D4
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,283.95 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 143 ต้น

BDMS Critical Care Nurse Training รุ่นที่14