โครงการ Care the Bear

            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งในรูปแบบของ online หรือ onsite เช่น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การประชุมออนไลน์ การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การประชุมผู้บริหารพบเพื่อนพนักงาน  การแถลงข่าว  การอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดงานมอบรางวัล การจัดงาน CSR  เป็นต้น  โดยนำหลักการ 6 Cares มาออกแบบเพื่อประเมินผล วัดผล และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักการ 6 Cares ได้แก่

1. รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2. ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์ 


ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear

1. องค์กรสามารถออกแบบแผนการลดการใช้งบประมาณ เช่น ลดค่ากระดาษ ลดค่าใช้ไฟฟ้า
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการดูแลและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม
3. ผลที่ได้จากการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกนี้ สามารถนำไปต่อยอดในรายงาน
ความยั่งยืนขององค์กรได้
4. ผลการดำเนินงานสามารถไปขอใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ LESS จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
5. เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม (Engagement) ของสมาชิกในองค์กร สร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร
6. เกิดเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบรรยายแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform แก่คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform
โครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” สนับสนุนการจัดการประชุมเอเปค 2565 ณ พื้นที่ “ศูนย์ข่าวสีเขียว” รายละเอียด
จากปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  ที่พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะร่วมมือกันจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสื่อสารการเป็นเจ้าภาพและขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565 รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็น APEC Communication Partner สื่อสารการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 2565 และออกบูธแสดงศักยภาพของตลาดทุนไทยและบทบาทการส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมต้อนรับสื่อมวลชนจากทั่วโลก ระหว่าง 14-19 พ.ย. 2565 ที่ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม
องค์กร

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

การจัดโครงการขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนโครงการ
โครงการ

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

หมีเล่าเรื่อง

Care the Bear Act NOW!! ชวนชาวออฟฟิศ Say no to plastic! สร้างองค์กรสีเขียวไปด้วยกัน รายละเอียด
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบัน ‘พลาสติก’ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและถูกใช้อย่างแพร่หลายด้วยข้อดีเรื่องความสะดวกและความสบายจนทำให้ยากต่อการลด-ละ-เลิกการใช้พลาสติก รวมถึงการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น หากเราลงมือทำอยู่เพียงลำพังโดยไม่มีคนรอบตัวร่วมด้วยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากเสียหน่อย ดังนั้นแล้ว ลองชวนเพื่อน ๆ รอบตัวในออฟฟิศมา ‘Say no to plastic’ กันดีกว่า!
Care the Bear Act NOW!! ลด-ละ-รียูสกระดาษในออฟฟิศให้คุ้มค่า ช่วยลดปัญหาโลกร้อน! รายละเอียด
เมื่อพูดถึงเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงานของทุกองค์กร พี่หมีเชื่อว่า ‘กระดาษ’ นั้นเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีการใช้จ่ายเป็นลำดับต้น ๆ ขององค์กร และในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ถูกเผลอใช้ไปอย่างไม่รอบคอบจนทำให้สิ้นเปลืองไปเช่นกัน

จากสถิติพบว่าคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยคนละประมาณ 60 กิโลกรัม/ปี เลยทีเดียว ซึ่งการที่จะผลิตกระดาษ 1 ตัน นั้นต้องใช้ต้นไม้ถึง 17 ต้น! อีกทั้งยังมีก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรน้ำและไฟในการผลิตและฟอกกระดาษอีกด้วย
หากต้นไม้ถูกโค่นมาใช้ประโยชน์เรื่อย ๆ ก็จะทำให้เราสูญเสียตัวช่วยสำคัญที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยถึง 25 กิโลกรัม CO2 ต่อปี
Care the Bear Act NOW!! ชวนชาวออฟฟิศปรับการเดินทางแบบใหม่ฉบับ Low Carbon รายละเอียด
วันนี้พี่หมีขอแชร์ เพื่อให้เตรียมตัวรับมือการเดินทางในแต่ละวัน เพราะนอกจากเรื่องของความสะดวกสบายที่เป็นปัจจัยหลักให้คนเลือกใช้รถส่วนตัวกันแล้ว ก็ยังมีอุปสรรคไม่คาดคิดระหว่างวัน เช่น ฝนถล่ม ⛈ รถติดหนัก แดดจ้า หรือสัมภาระหนักอึ้ง อันเกิดจากการไม่ได้วางแผนของเราก่อน จนทำให้เราต้องหันไปใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ประจำทางบ้าง แทนที่จะเดินทางด้วยรถสาธารณะตามแผน ดังนั้นแล้ว หากเตรียมตัวดีก็จะมีชัยไปกว่าครึ่ง ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวก ไม่ต้องรีบร้อน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่เราตั้งใจไว้อย่างแน่นอน