สิทธิประโยชน์ใน
การเข้าร่วม Care the Bear
คำนวณ วัดผล ปริมาณการ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ทันที
ผลการดำเนินงานนำไปแสดงใน
Annual Report หรือ
56-1 One Report ได้
นำผลการดำเนินงานยื่นขอใบ
ประกาศเกียรติคุณ LESS จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรใน
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม
เกิดการสร้างจิตสำนึก การมีส่วน
ร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ของพนักงานในองค์กร
องค์กรสามารถออกแบบแผน
การลดการใช้งบประมาณ เช่น
ลดค่าไฟฟ้า ค่ากระดาษ
ผลการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่ปี 2018 - ปัจจุบัน
จำนวนพันธมิตร
447 องค์กร
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
28,495,618.31 Kg CO eq
เทียบเท่าการดูดซับ CO / ปี ของต้นไม้
3,166,179.81 ต้น

ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

การลดใช้กระดาษจากงานด้าน Corporate Action ในปี 2566 ของโครงการ TSD Care the Bear รายละเอียด
จากความร่วมมือของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ในการลดใช้กระดาษจากงานด้าน Corporate Action ในปี 2566 🌎 ภายใต้โครงการ TSD Care the Bear โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD) ร่วมกับ โครงการ Care the Bear ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบรรยายแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform แก่คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform
โครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” สนับสนุนการจัดการประชุมเอเปค 2565 ณ พื้นที่ “ศูนย์ข่าวสีเขียว” รายละเอียด
จากปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  ที่พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะร่วมมือกันจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม
องค์กร

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

การจัดโครงการขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนโครงการ
โครงการ

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

หมีเล่าเรื่อง

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ส่องกลยุทธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Responsible Tourism รายละเอียด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนึ่งในสมาชิก โครงการ Care the Bear เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากร ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหันมาใส่ใจกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม
แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : 3 “ปรับ” เพื่อเปลี่ยนโลก เริ่มได้เลยจากไลฟ์สไตล์การทำงาน รายละเอียด
การมุ่งเน้นการ “ปรับ” เปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้คนในองค์กรมีวิถีการทำงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ Care the Bear ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจัดกิจกรรมขององค์กร โดยสามารถ นำหลักปฏิบัติ 6 Cares ของ Care the Bear มาใช้ในการออกแบบ วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ผลของการดำเนินงานช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวก ถ้าทุกองค์กรเริ่ม “ปรับ” เปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมก็จะลดน้อยลง ดั่งตัวอย่างความสำเร็จ✨ สมาชิกองค์กรที่เข้าร่วมงานในงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”
Care the Bear Act NOW!! ชวนชาวออฟฟิศ Say no to plastic! สร้างองค์กรสีเขียวไปด้วยกัน รายละเอียด
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบัน ‘พลาสติก’ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและถูกใช้อย่างแพร่หลายด้วยข้อดีเรื่องความสะดวกและความสบายจนทำให้ยากต่อการลด-ละ-เลิกการใช้พลาสติก รวมถึงการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น หากเราลงมือทำอยู่เพียงลำพังโดยไม่มีคนรอบตัวร่วมด้วยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากเสียหน่อย ดังนั้นแล้ว ลองชวนเพื่อน ๆ รอบตัวในออฟฟิศมา ‘Say no to plastic’ กันดีกว่า!
องค์กร
ที่เข้าร่วมโครงการ