สิทธิประโยชน์ใน
การเข้าร่วม Care the Bear
คำนวณ วัดผล ปริมาณการ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ทันที
ผลการดำเนินงานนำไปแสดงใน
Annual Report หรือ
56-1 One Report ได้
นำผลการดำเนินงานยื่นขอใบ
ประกาศเกียรติคุณ LESS จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรใน
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม
เกิดการสร้างจิตสำนึก การมีส่วน
ร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ของพนักงานในองค์กร
องค์กรสามารถออกแบบแผน
การลดการใช้งบประมาณ เช่น
ลดค่าไฟฟ้า ค่ากระดาษ
ผลการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่ปี 2018 - ปัจจุบัน
จำนวนพันธมิตร
447 องค์กร
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
24,645,340.05 Kg CO eq
เทียบเท่าการดูดซับ CO / ปี ของต้นไม้
2,738,371.12 ต้น

ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบรรยายแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform แก่คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform
โครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” สนับสนุนการจัดการประชุมเอเปค 2565 ณ พื้นที่ “ศูนย์ข่าวสีเขียว” รายละเอียด
จากปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  ที่พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะร่วมมือกันจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสื่อสารการเป็นเจ้าภาพและขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565 รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็น APEC Communication Partner สื่อสารการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 2565 และออกบูธแสดงศักยภาพของตลาดทุนไทยและบทบาทการส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมต้อนรับสื่อมวลชนจากทั่วโลก ระหว่าง 14-19 พ.ย. 2565 ที่ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม
องค์กร

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

การจัดโครงการขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนโครงการ
โครงการ

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

หมีเล่าเรื่อง

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ส่องกลยุทธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Responsible Tourism รายละเอียด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนึ่งในสมาชิก โครงการ Care the Bear เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากร ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหันมาใส่ใจกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม
แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : 3 “ปรับ” เพื่อเปลี่ยนโลก เริ่มได้เลยจากไลฟ์สไตล์การทำงาน รายละเอียด
การมุ่งเน้นการ “ปรับ” เปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้คนในองค์กรมีวิถีการทำงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ Care the Bear ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจัดกิจกรรมขององค์กร โดยสามารถ นำหลักปฏิบัติ 6 Cares ของ Care the Bear มาใช้ในการออกแบบ วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ผลของการดำเนินงานช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวก ถ้าทุกองค์กรเริ่ม “ปรับ” เปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมก็จะลดน้อยลง ดั่งตัวอย่างความสำเร็จ✨ สมาชิกองค์กรที่เข้าร่วมงานในงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”
Care the Bear Act NOW!! ชวนชาวออฟฟิศ Say no to plastic! สร้างองค์กรสีเขียวไปด้วยกัน รายละเอียด
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบัน ‘พลาสติก’ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและถูกใช้อย่างแพร่หลายด้วยข้อดีเรื่องความสะดวกและความสบายจนทำให้ยากต่อการลด-ละ-เลิกการใช้พลาสติก รวมถึงการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น หากเราลงมือทำอยู่เพียงลำพังโดยไม่มีคนรอบตัวร่วมด้วยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากเสียหน่อย ดังนั้นแล้ว ลองชวนเพื่อน ๆ รอบตัวในออฟฟิศมา ‘Say no to plastic’ กันดีกว่า!
องค์กร
ที่เข้าร่วมโครงการ