แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ส่องกลยุทธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Responsible Tourism


bear-01

ส่องกลยุทธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการผลักดัน 
Responsible Tourism

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ) จัดงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” เชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” พร้อมเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่น ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรที่ร่วมกันลด และจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากร และได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหันมาใส่ใจกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่วัดผลได้”

การเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสร้างานสร้างอาชีพ การพัฒนาของระบบการขนส่งต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ แล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย ทั้งผลกระทบด้านกายภาพ เช่น ปัญหามลภาวะ ปัญหาการทำลายทัศนียภาพ ผลกระทบด้านสังคม เช่น ปัญหาค่าครองชีพ  ผลกระทบด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายในการท่องเที่ยว ตลอดจนนักท่องเที่ยวเอง จึงมีส่วนในการรับผิดชอบต่อปัญหาด้านด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และได้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism)

 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งลดผลกระทบทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงนับว่าเป็นเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกด้าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย มีบทบาทสำคัญด้านการตลาดในการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและมีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน  ดังนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จึงดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชนให้มีมาตรฐานและมีศักยภาพ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้เกิดการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน (High Value and Sustainable Tourism) สำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความรับผิดชอบและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยวที่มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศด้วยการท่องเที่ยวเส้นทาง Low Carbon เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear และนำหลักปฏิบัติของโครงการมาใช้ในการออกแบบ วางแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งปฏิบัติได้จริง และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม


ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกับสร้างจิตสำนึก

สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเล็งเห็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงนำหลักปฏิบัติของ Care the Bear มาใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น จัดการประชุมแบบ Green Meeting อบรม สัมมนา งานเทศกาลต่าง ๆ  รวมถึงการลดใช้กระดาษ นอกจากนี้ยังนำองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้กับการท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่ามะปรางค์ - คองเพล ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถือเป็นครั้งแรกที่นำเครื่องมือวัดผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่วัดผลได้”

2 โครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ผลจากการที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมภายในองค์กร ทำให้เกิดการต่อยอดเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เกิดเป็นโครงการอื่น ๆ ตามมา เช่น โครงการแพลตฟอร์ม CF-Hotels , โครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

  • โครงการแพลตฟอร์ม CF-Hotels เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถดูข้อมูลและรายการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม และคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละกิจกรรมของโรงแรมได้ นอกจากจะเป็นอีกทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้โรงแรมและที่พักได้เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้อีกด้วย
  • โครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating เป็นการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อเป็นอีกแรงลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินก็จะได้รับ “ดาวแห่งความยั่งยืน” เป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการนั้น

 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นสร้างความตระหนักด้านการจัดการทรัพยากรในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ รวมทั้งบุคลากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอง เวลา 1 ปีหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ Care the Bear สามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้จำนวนถึง 29,887 ต้น และแน่นอนว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อไป ผลักดันให้เกิดความตระหนักและผลกระทบเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

องค์กรที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ Care the Bear ได้ที่ : climatecare.setsocialimpact.com/carethebear
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: SET Contect Center 02-009-9999  ติดต่อ ได้ที่ : ClimateCarePlatform@set.or.th