แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : 3 “ปรับ” เพื่อเปลี่ยนโลก เริ่มได้เลยจากไลฟ์สไตล์การทำงาน

ctbcontent-01


3 “ปรับ” เพื่อเปลี่ยนโลก เริ่มได้เลยจากไลฟ์สไตล์การทำงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ดีที่องค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วม Climate Care Platform ได้มารวมตัวกัน และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

“Care the Bear” เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ Climate Care Platform ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้คนในองค์กรมีวิถีการทำงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเล็งเห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแม้จะปรับเพียงนิดเดียว แต่หากหลายคนร่วมมือเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน ก็จะสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากทีเดียว ดังที่เราได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จแล้วจากหลายองค์กรที่เข้าร่วมงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ที่ผ่านมา

“ปรับ”วัฒนธรรมองค์กรคือหัวใจหลัก

การจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเริ่มปรับจากวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสามารถ นำหลักปฏิบัติ 6 Cares ของ Care the Bear มาใช้ในการออกแบบ วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วย

 

1.รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาด้วยกัน

2.ลดการใช้กระดาษและพลาสติก

3.งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อตกแต่ง

4.ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

5.ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

6.ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงาน

ctbcontent-03

    บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ  จึงหันมาให้ความสำคัญและรณรงค์ให้พนักงานตระหนักและดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้นำหลักปฏิบัติ 6 Cares มาใช้ในองค์กร สร้างจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร ผู้ร่วมกิจกรรมทุกประเภทในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผลักดันให้พนักงานพกกระติกน้ำและกล่องข้าวส่วนตัว จัดสรรถังขยะแยกตามประเภท ก่อนที่จะนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือรีไซเคิล ตลอดจนเปลี่ยนการทำงานให้เป็นออนไลน์มากขึ้น ทั้งหมดนี้นับว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อม ๆ กับการทำงานที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน 

“ปรับ”รูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์

    สมาชิกโครงการ Care the Bear เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับรูปแบบการทำงานและการดำเนินกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพราะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษน้อยลง ลดการสร้างขยะ ทั้งยังลดการใช้พลังงานจากการเดินทางได้มากอีกด้วย 

การปรับให้เป็นออนไลน์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะ ประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ใช้ QR code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแทนการพิมพ์ลงบนกระดาษ หรืออาจมีวิธีการอื่น ๆ เช่น โครงการการลดกระดาษจากใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของกรุงศรี คอนซูเมอร์ และโครงการลดใช้กระดาษจากกลุ่มงานปฏิบัติการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งช่วยลดการใช้กระดาษได้จริง จากสถิติรายงานว่าลดปริมาณการใช้กระดาษ A4 ทั้งสิ้น 1,092,933 แผ่น

ctbcontent-02

“ปรับ”เป็นส่งของถึงบ้านเพื่อลดการเดินทาง

โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) หรือโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นอีกตัวอย่างของการปรับรูปแบบการทำงานที่น่าสนใจคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลมีแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน Green&Clean Hospital Challenge  มีเป้าหมายภายในปี 2568 มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและมีการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593  

 

โรงพยาบาลมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรับยาไปรักษาหากกังวลเรื่องของสุขอนามัย ในขณะเดียวกันบริการส่งยาทางไปรษณีย์นั้นยังช่วยลดการเดินทาง นำไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ในปี 2565 - 2566 มีผู้รับยาทางไปรษณีย์แล้ว 40,465 คน คิดเป็นระยะทางรวม 2.7 ล้านกิโลเมตร คิดเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็น 749,641.49 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีบริการ Telemedicine ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาผ่าน Video Conference หรือการตรวจโควิด-19 แบบ Drive thru ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการสัมผัส และลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย

ctbcontent-04

เราเห็นแล้วว่าเพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมก็นำมาซึ่งการผลักดันให้บุคลากรในองค์กรและลูกค้าได้มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะองค์กรและบุคลากรในองค์กรมีการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังเช่นพันธมิตรที่ร่วมโครงการ Care the Bear ทั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา รวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทำสำเร็จพร้อมกับมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อไป ไม่เพียงเท่านั้น ความสำเร็จนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้องค์กรอื่น ๆ หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ เพียงเริ่มจากการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้

องค์กรที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ Care the Bear ได้ที่ : climatecare.setsocialimpact.com/carethebear
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: SET Contect Center 02-009-9999  ติดต่อ ได้ที่ : ClimateCarePlatform