การนำฟิวเจอร์บอร์ดเก่ามาใช้ซ้ำ

tip40-100

เคล็ดลับที่ 40 การนำฟิวเจอร์บอร์ดเก่ามาใช้ซ้ำ

การนำฟิวเจอร์บอร์ดขนาดมาตรฐาน หนา 4 มิลลิเมตร 1 แผ่น กลับมาใช้ซ้ำ จะสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่ากับการลดใช้กระดาษ A4 ถึง 57 แผ่น

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกคำนวณจากการกระบวนการผลิตของฟิวเจอร์บอร์ดและกระบวนการผลิตกระดาษ A4

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Thai National LCI Database, TIISMTEC-NSTDA. กระดาษพิมพ์เขียนแบบไม่เคลือบผิว.
  2. Thai National LCI Database/MTEC (with TGO Electricity 2014), Polypropylene (PP).
  3. PP corrugated plastic sheet Feature.