การนำไม้อัดเท่ามาใช้

tip39

เคล็ดลับที่ 39 การนำไม้อัดเก่ามาใช้ซ้ำ

การนำไม้อัดขนาดมาตรฐาน หนา 4 มิลลิเมตร 1 แผ่น กลับมาใช้ซ้ำ จะสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่ากับการลดใช้กระดาษ A4 ถึง 6 รีม

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกคำนวณจากกระบวนการผลิตและการย่อยสลายของไม้อัดและกระบวนการผลิตกระดาษ A4

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Thai National LCI Database, TIISMTEC-NSTDA. กระดาษพิมพ์เขียนแบบไม่เคลือบผิว.
  2. 2006 IPCC Volume 5: Waste, เศษไม้.
  3. James B. Wilson. (2009). LIFE-CYCLE INVENTORY OF MEDIUM DENSITY FIBERBOARD IN TERMS OF RESOURCES, EMISSIONS, ENERGY AND CARBON