การลดการใช้ผ้าคลุมโต๊ะ

tip41

เคล็ดลับที่ 41 การลดใช้ผ้าคลุมโต๊ะ

การลดการใช้ผ้าคลุมโต๊ะ 1 ผืน จะสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการซักล้างได้เทียบเท่ากับการลดใช้กระดาษ A4 ถึง 23 แผ่น

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกคำนวณจากการกระบวนการซักล้างผ้าคลุมโต๊ะและกระบวนการผลิตกระดาษ A4

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Thai National LCI Database, TIISMTEC-NSTDA. กระดาษพิมพ์เขียนแบบไม่เคลือบผิว.
  2. PCR “Accommodation Service”. ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านการบริการห้องพักโรงแรม.