กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการ RMC ประจำเดือนธันวาคม 2565
วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4.34 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ประชุมคณะกรรมการ RMC ประจำเดือนธันวาคม 2565
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ Conference 2