กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Medical PPSI Teams
วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 (07:30 - 09:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4.35 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ประชุมทีมแพทย์ Plastic Surgery ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 7.30 - 9.30 น.