กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ ครั้งที่ 5
วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 (06:00 - 23:00)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 605.75 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 67 ต้น

จัดกิจกรรมในลักษณะของการทำงานร่วมกันระหว่าง อาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง (ประเทศไทย)
(Reef Guardian Thailand) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการเก็บ Substrate ปลูกปะการังและขนย้ายไปพัก ณ แปลงอนุบาล เพื่อขยายพันธุ์ปะการังบนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป ตลอดจนการเก็บขยะใต้ทะเลจำพวก อวน แห และอุปกรณ์การประมงอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรืออัตราการรอดชีวิตของปะการัง