กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : KTC COOP : ปฐมนิเทศนักศึกษา
วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น B1 อาคาร UBC II
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7.02 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง และเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ ซึ่ง เคทีซี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง (Sustainable Development) โดยการส่งต่อความรู้ไปยังสังคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป