กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การอบรมพนักงานใหม่รุ่นที่ 8
วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 (09:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ASN Broker
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4.65 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

การฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริมปฏิบัติงานจริง ในรูปแบบ E-Training เพื่อลดการใช้กระดาษ