กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : “ Self Service สำหรับพนักงาน
วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 (09:00 - 16:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ Learning 1 รพ.กรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3.02 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

การอบรมหลักสูตร “ Self Service สำหรับพนักงาน "
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ระบบใหม่ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอนำส่งกำหนดการอบรมการใช้งานโปรแกรมใหม่ 3 เรื่องหลักๆ ดังนี้
1.Overview กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการฝ่าย / หัวหน้าแผนก หรือ Admin ที่ทำงานแทนหัวหน้าแผนกในระบบ TA
2.Workshop กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการฝ่าย / หัวหน้าแผนก หรือ Admin ที่ทำงานแทนหัวหน้าแผนกในระบบ TA
3.Self Service กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนหน่วยงาน 1-3 คน ต่อหน่วยงาน (Super User) เพื่อถ่ายทอดการอบรมให้เพื่อนร่วมงานผ่านรูปแบบการ OJT ต่อไป