กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมส่งงวดงาน performance N-health BPK DBK และ BSI ประจำเดือนมกราคม 2023
วันที่ : 24 มกราคม 2566 (09:30 - 12:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 20.43 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ประชุมส่งงวดงาน performance N-health BPK DBK และ BSI ประจำเดือนมกราคม 2023