กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BD Land with MD
วันที่ : 30 มกราคม 2566 (16:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ZOOM MEETING
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 28.54 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

ประชุมอัพเดตที่ดิน