กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : SEAOIL MR Meeting #1/2023
วันที่ : 30 มกราคม 2566 (10:00 - 11:00)
จัดโดย : บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 79.04 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 9 ต้น

การประชุม MR#1/2023 (Management review) บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน)
เป็นกระบวนการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนระบบการจัดการว่ายังคงมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์กร อย่างต่อเนื่อง