กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Intensive ACLS Plus Course
วันที่ : 23 มีนาคม 2566 (08:00 - 16:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : AT Simulation Training Center /Dibuk Hospital
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 504.45 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 56 ต้น

Intensive ACLS Plus Course
AT Simulation Training Center /Dibuk Hospital
15 , 22 March 2023 1st gen
16 , 23 March 2023 2nd gen
เวลา 08.00-16.30 น.