กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ปลดหนี้มีออม EP1 - ของมันต้องมี กับหนี้ที่ต้องปลด
วันที่ : 22 มีนาคม 2566 (13:30 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MSTEAM LIVE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 199.69 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 22 ต้น

สัมมนา ปลดหนี้มีออม EP1 - ของมันต้องมี กับหนี้ที่ต้องปลด โดย TISCOASSET