กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : QA Calibration Meeting
วันที่ : 22 มีนาคม 2566 (14:00 - 16:15)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Microsoft Team Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 20.60 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

Calibration ประจำเดือนมีนาคม
Voice & Non Voice