กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Pre AGM
วันที่ : 23 มีนาคม 2566 (09:30 - 12:00)
จัดโดย : บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.82 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

Pre AGM