กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยสมอง ระบบประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 (08:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยสมอง ระบบประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์