กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกันยายน
วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 (14:45 - 17:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 75.29 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกันยายน