กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : เชิญประชุม Go Forward Meeting ครั้งที่ 19/2566
วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
สถานที่ : ห้องประชุม 1 PTEC
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 75.35 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

Agenda :

รายงานความคืบหน้างานปรับปรุงสถานีและงานโครงการก่อสร้าง NTI