กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรม OPS : KPIs
วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 (15:00 - 16:30)
จัดโดย : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
สถานที่ : Team Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 113.15 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 13 ต้น

AGENDA : รายละเอียดกิจกรรม
1. เพื่อประสิทธิภาพการประเมินผล
2. สามารถว่งแผนเป้าหมายการทำงาน
3. พนักงานประเมิน kpi competency ได้
4. หันหน้างาน feedback ได้
5. เห็นภาพรวม Ratio company