กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BDMS Critical Care Nurses Training รุ่นที่15
วันที่ : 29 ตุลาคม 2566 (08:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : 8D4
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,599.12 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 178 ต้น

BDMS Critical Care Nurses Training รุ่นที่15