กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : The CX Academy
วันที่ : 28 ตุลาคม 2566 (09:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 68.99 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

อบรม Empathic Communication