กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2566
วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 (08:30 - 11:00)
จัดโดย : บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 36.01 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

จ้ดโดย : บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะ คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2566
วัตถุประสงค์ : รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประจำเดือนกันยายน 2566