กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : เชิญประชุม Go Forward Meeting ครั้งที่ 22/2566
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
สถานที่ : ห้องประชุม 1 PTEC
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 37.28 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

AGENDA :
รายงานความคืบหน้างานปรับปรุงสถานีและงานโครงการก่อสร้าง NTI