กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมสายงานปฏิบัติการ
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 (08:30 - 12:00)
จัดโดย : บ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 20.13 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ประชุมผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ครั้งที่ 11/2023