กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Management Meeting
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 (08:30 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารไซมิส ราชครู ห้องประชุม 15/4
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,392.85 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 155 ต้น

รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์แต่ละโครงการ