กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 (13:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ออนไลน์ ทาง MsTeams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 25.16 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

12.45-13.00 ลงทะเบียน
13.00-14.45 บรรยายหัวข้อ Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative
14.45-15.00 Q&A