กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2566
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 (11:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ZOOM Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 708.33 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 79 ต้น

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2566