กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 (14:30 - 15:45)
จัดโดย : บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม 5
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,039.53 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 116 ต้น

ประชุมคณะกรรมการบริษัท