กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567
วันที่ : 19 มีนาคม 2567 (13:30 - 16:30)
จัดโดย : เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 45.73 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งนำหลักการ Care the Bear มาประยุกต์ใช้ ในการลดการใช้กระดาษเอกสารการประชุม โดยเปลี่ยนมาใช้การส่งเอกสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์แทน