กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุม AM รายสัปดาห์ (งานซ่อม & งานขาย)
วันที่ : 20 มีนาคม 2567 (08:00 - 10:30)
จัดโดย : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
สถานที่ : TEAM ONLINE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

AGENDA :
- งานซ่อมคงค้าง , cctv
- งานปรับปรุง , project
- งานยอดขาย ( oil, lube) , oil loss
- สถานการณ์ทั่วไป อัตรากำลังคน คู่แข่ง