กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมฝ่ายบริหารค้าปลีก (ROD) ร่วมกับหน่วยงานอื่น
วันที่ : 13 มีนาคม 2567 (13:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
สถานที่ : TEAM ONLINE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.50 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

AGENDA :
- ทรัพยากรบุคคล (HRD) เวลา 13.00 – 14.00 น.
- บริหารการตลาด (MMO) เวลา 14.00 – 15.00 น.
- บริหารค้าปลีก & จัดหาจัดส่ง (SLD) เวลา 15.00 – 16.00 น.
- บัญชีสถานีบริการ(SSD) เวลา 16.00 – 17.00 น.