กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : The Journey of CIMB THAI 2024(Press trip)
วันที่ : 15 มีนาคม 2567 (07:00 - 23:59)
จัดโดย : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ชลบุรี
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

A journey to Chonburi province once more to experience Chonburi from a sustainable perspective. We will enjoy an experience in the community where we can taste the local menu and try various activities with local people and together create positive impacts on the environment at the same time.