กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 2/2567
วันที่ : 14 มีนาคม 2567 (13:30 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Board room
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 37.50 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 2/2567