กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567
วันที่ : 14 มีนาคม 2567 (15:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Board room
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 51.34 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567