กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ : 13 มีนาคม 2567 (12:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MSTEAM LIVE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 487.92 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 54 ต้น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว